Skip to main content

Privacystatement Claasen Coatings

Claasen Coatings houdt zich aan de privacyregels. Hieronder informeren wij u over hoe wij binnen onze organisatie omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

Claasen Coatings verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verwerken persoonsgegevens om onze taak als adviseur in verf & applicatie en onze taak als werkgever uit te kunnen oefenen. Veelal verkrijgen wij de persoonsgegevens van u zelf. Het kan ook zijn dat wij de persoonsgegevens via derden verkrijgen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn, bijvoorbeeld om aangifte te doen van strafbare feiten of deze te voorkomen. Persoonsgegevens worden passend beveiligd en niet langer bewaard dan vereist volgens de wet of overeenkomst.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Wilt u weten welke persoonsgegevens van u door Claasen Coatings worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Claasen Coatings behandelt dit verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan er een aanvullend verzoek worden gedaan om gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt een schriftelijk verzoek sturen aan:

Claasen Coatings

Inzageverzoek Wbp
Waldorpstraat 521
2521 CK Den Haag

Een dergelijk verzoek kan ook per email worden gedaan: info@claasencoatings.nl
Claasen Coatings kan voor de behandeling van een verzoek een redelijke bijdrage in de kosten verlangen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Eventuele andere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook naar het e-mailadres info@claasencoatings.nl mailen

Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief? Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e- mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website nog beter op jouw behoeftes af te stemmen. Alle verzamelde gegevens zijn volledig geanonimiseerd.